Algemene voorwaarden van Hero Business Solutions b.v., verder te noemen Hero

Artikel 1. Definities
Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van zaken, worden daaronder verstaan zowel door Hero te leveren producten, als de door haar te leveren diensten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst, tussen Hero en een opdrachtgever, waarop Hero deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

 

Artikel 3. Offertes
De door Hero gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
Hero zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hero het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hero aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hero worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hero zijn verstrekt, heeft Hero het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


Hero is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hero is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Hero de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5. Levering
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt levering van zaken franco, in welk geval de zaken worden geacht door Hero geleverd te zijn en door opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de zaken aan opdrachtgever ter beschikking gesteld zijn.
Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.


Afgeleverde zaken worden in beginsel nimmer door Hero teruggenomen. In geval, om welke reden ook, Hero uitdrukkelijk aan opdrachtgever toestaat enige zaak te retourneren, zal deze steeds voor risico van opdrachtgever worden vervoerd en komen laad-, transport-, opslag- en verdere daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van opdrachtgever.


Indien opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

Artikel 6. Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient opdrachtgever Hero derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 7. Deelleveringen
Het is Hero toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Hero bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.


Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Hero zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Hero de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Hero daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 9. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom
Onverminderd het bepaalde in artikel 9. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Hero zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.


Alle door Hero verstrekte stukken, zoals presentaties, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Hero worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.


Hero behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 11. Opzegging
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van ten minste één maand in acht te nemen.


Ingeval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever is deze jegens Hero het volle honorarium verschuldigd, indien de honorering plaatsvindt op basis van tijdseenheden of verrichtingen conform een overeengekomen of gebruikelijk tarief. In overige gevallen is de opdrachtgever honorarium verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.

 

Artikel 12. Honorarium
Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.


Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Hero geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.


Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.


Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 90 dagen zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.


Indien Hero met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Hero niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: Hero mag stijgingen in de lonen doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.


Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst
De vorderingen van Hero op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Hero omstandigheden ter kennis komen die Hero goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien Hero opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever.

In de genoemde gevallen is Hero bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Hero schadevergoeding te vorderen.
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Hero zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Hero bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
De door Hero geleverde zaken blijven het eigendom van Hero totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Hero gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door opdrachtgever van (een) koopovereenkomst(en).

Door Hero afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.


Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Hero gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij opdrachtgever of derden die de zaak voor opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.


Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Hero zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Hero:

 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 • alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Hero op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de vorderingen die opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Hero geleverde zaken te verpanden aan Hero op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Hero;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Hero ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

Artikel 15. Gebreken; klachttermijnen
Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomene;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient opdrachtgever deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan Hero te melden.
Niet-zichtbare gebreken dient opdrachtgever uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan Hero.
Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hero worden geretourneerd.

 

Artikel 16. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer t.n.v. Hero.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever in verzuim; opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van wettelijke rente + 2%.
In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.


Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 17. Incassokosten
Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever verschuldigd het incassotarief zoals gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.


Indien Hero aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Opdrachtgever is jegens Hero de door Hero gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Hero voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Hero beperkt tot één maal de factuurwaarde een en ander met een maximum van € 5.000,--
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Hero of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 19. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Hero zijn toe te rekenen.
Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:

 • stakingen in andere bedrijven dan die van Hero
 • wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Hero
 • een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Hero afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

Hero heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Hero haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Hero opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Hero niet mogelijk is langer duurt dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


Indien Hero bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 20. Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Hero, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht.
Hero blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 21. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Hero en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 22. Wijziging van de voorwaarden
Hero is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Hero zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden.
Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.